Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Εθνική Δράση PRACE-GR Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης